Editor's Foreword
Jan-Christopher Horak
The role of cadmium in obesity and diabetes
Alexey A. Tinkov, Tommaso Filippini, Olga P. Ajsuvakova, Jan Aaseth, Yordanka G. Gluhcheva, Juliana M. Ivanova, Geir Bjørklund, Margarita G. Skalnaya, Eugenia R. Gatiatulina, Elizaveta V. Popova, Olga N. Nemereshina, Marco Vinceti, Anatoly V. Skalny
Load more…