A reference human genome dataset of the BGISEQ-500 sequencer
Jie Huang, Xinming Liang, Yuankai Xuan, Chunyu Geng, Yuxiang Li, Haorong Lu, Shoufang Qu, Xianglin Mei, Hongbo Chen, Ting Yu, Nan Sun, Junhua Rao, Jiahao Wang, Wenwei Zhang, Ying Chen, Sha Liao, Hui Jiang, Xin Liu, Zhaopeng Yang, Feng Mu, Shangxian Gao