Sparse whole-genome sequencing identifies two loci for major depressive disorder
CONVERGE consortium, Na Cai, Tim B. Bigdeli, Warren Kretzschmar, Yihan Li, Jieqin Liang, Li Song, Jingchu Hu, Qibin Li, Wei Jin, Zhenfei Hu, Guangbiao Wang, Linmao Wang, Puyi Qian, Yuan Liu, Tao Jiang, Yao Lu, Xiuqing Zhang, Ye Yin, Yingrui Li, Xun Xu, Jingfang Gao, Mark Reimers, Todd Webb, Brien Riley, Silviu Bacanu, Roseann E. Peterson, Yiping Chen, Hui Zhong, Zhengrong Liu, Gang Wang, Jing Sun, Hong Sang, Guoqing Jiang, Xiaoyan Zhou, Yi Li, Wei Zhang, Xueyi Wang, Xiang Fang, Runde Pan, Guodong Miao, Qiwen Zhang, Jian Hu, Fengyu Yu, Bo Du, Wenhua Sang, Keqing Li, Guibing Chen, Min Cai, Lijun Yang, Donglin Yang, Baowei Ha, Xiaohong Hong, Hong Deng, Gongying Li, Kan Li, Yan Song, Shugui Gao, Jinbei Zhang, Zhaoyu Gan, Huaqing Meng, Jiyang Pan, Chengge Gao, Kerang Zhang, Ning Sun, Youhui Li, Qihui Niu, Yutang Zhang, Tieqiao Liu, Chunmei Hu, Zhen Zhang, Luxian Lv, Jicheng Dong, Xiaoping Wang, Ming Tao, Xumei Wang, Jing Xia, Han Rong, Qiang He, Tiebang Liu, Guoping Huang, Qiyi Mei, Zhenming Shen, Ying Liu, Jianhua Shen, Tian Tian, Xiaojuan Liu, Wenyuan Wu, Danhua Gu, Guangyi Fu, Jianguo Shi, Yunchun Chen, Xiangchao Gan, Lanfen Liu, Lina Wang, Fuzhong Yang, Enzhao Cong, Jonathan Marchini, Huanming Yang, Jian Wang, Shenxun Shi, Richard Mott, Qi Xu, Jun Wang, Kenneth S. Kendler, Jonathan Flint