Complementary symbiont contributions to plant decomposition in a fungus-farming termite
Michael Poulsen, Haofu Hu, Cai Li, Zhensheng Chen, Luohao Xu, Saria Otani, Sanne Nygaard, Tania Nobre, Sylvia Klaubauf, Philipp M. Schindler, Frank Hauser, Hailin Pan, Zhikai Yang, Anton S. M. Sonnenberg, Z. Wilhelm de Beer, Yong Zhang, Michael J. Wingfield, Cornelis J. P. Grimmelikhuijzen, Ronald P. de Vries, Judith Korb, Duur K. Aanen, Jun Wang, Jacobus J. Boomsma, Guojie Zhang