Genome sequencing and comparison of two nonhuman primate animal models, the cynomolgus and Chinese rhesus macaques
Guangmei Yan, Guojie Zhang, Xiaodong Fang, Yanfeng Zhang, Cai Li, Fei Ling, David N Cooper, Qiye Li, Yan Li, Alain J van Gool, Hongli Du, Jiesi Chen, Ronghua Chen, Pei Zhang, Zhiyong Huang, John R Thompson, Yuhuan Meng, Yinqi Bai, Jufang Wang, Min Zhuo, Tao Wang, Ying Huang, Liqiong Wei, Jianwen Li, Zhiwen Wang, Haofu Hu, Pengcheng Yang, Liang Le, Peter D Stenson, Bo Li, Xiaoming Liu, Edward V Ball, Na An, Quanfei Huang, Yong Zhang, Wei Fan, Xiuqing Zhang, Yingrui Li, Wen Wang, Michael G Katze, Bing Su, Rasmus Nielsen, Huanming Yang, Jun Wang, Xiaoning Wang, Jian Wang