Thiolactone copolymer donor gifts organic solar cells a 16.72% efficiency
Ji Xiong, Ke Jin, Yufan Jiang, Jianqiang Qin, Tan Wang, Jinfeng Liu, Qishi Liu, Haili Peng, Xiongfeng Li, Anxin Sun, Xianyi Meng, Lixiu Zhang, Ling Liu, Wenting Li, Zhimin Fang, Xue Jia, Zuo Xiao, Yaqing Feng, Xiaotao Zhang, Kuan Sun, Shangfeng Yang, Shengwei Shi, Liming Ding
Load more…