Ift88 is involved in mandibular development
Atsushi Kitamura, Maiko Kawasaki, Katsushige Kawasaki, Fumiya Meguro, Akane Yamada, Takahiro Nagai, Yasumitsu Kodama, Supaluk Trakanant, Paul T. Sharpe, Takeyasu Maeda, Ritsuo Takagi, Atsushi Ohazama
MicroRNAs control eyelid development through regulating Wnt signaling
Takahiro Nagai, Supaluk Trakanant, Maiko Kawasaki, Katsushige Kawasaki, Yurie Yamada, Momoko Watanabe, James Blackburn, Yoko Otsuka‐Tanaka, Mitsue Hishinuma, Atsushi Kitatmura, Fumiya Meguro, Akane Yamada, Yasumitsu Kodama, Takeyasu Maeda, Qiliang Zhou, Yasuo Saijo, Akihiro Yasue, Paul T. Sharpe, Robert Hindges, Ritsuo Takagi, Atsushi Ohazama
Load more…