Epidemiology of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Infections: Report from the China CRE Network
Yawei Zhang, Qi Wang, Yuyao Yin, Hongbin Chen, Longyang Jin, Bing Gu, Liangyi Xie, Chunxia Yang, Xiaobo Ma, Huayin Li, Wei Li, Xiaoqian Zhang, Kang Liao, Sijin Man, Shifu Wang, Hainan Wen, Binbin Li, Zhusheng Guo, Jinjing Tian, Fengyan Pei, Li Liu, Lijun Zhang, Cuimei Zou, Tongping Hu, Jun Cai, Hong Yang, Jiaming Huang, Xianghong Jia, Wenhui Huang, Bin Cao, Hui Wang
Load more…