Kyoto Congestive Heart Failure (KCHF) study: rationale and design
Erika Yamamoto, Takao Kato, Neiko Ozasa, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Takeshi Kitai, Takeshi Morimoto, Ryoji Taniguchi, Moritake Iguchi, Masashi Kato, Mamoru Takahashi, Toshikazu Jinnai, Tomoyuki Ikeda, Kazuya Nagao, Takafumi Kawai, Akihiro Komasa, Ryusuke Nishikawa, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Tsuneaki Kawashima, Yasuyo Motohashi, Mitsunori Kawato, Mamoru Toyofuku, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Tetsuo Shioi, Takeshi Kimura,