A comparison of the resection rate for cold and hot snare polypectomy for 4–9 mm colorectal polyps: a multicentre randomised controlled trial (CRESCENT study)
Takuji Kawamura, Yoji Takeuchi, Satoshi Asai, Isao Yokota, Eisuke Akamine, Minoru Kato, Takuji Akamatsu, Kazuhiro Tada, Yoriaki Komeda, Mineo Iwatate, Ken Kawakami, Michiko Nishikawa, Daisuke Watanabe, Atsushi Yamauchi, Norimasa Fukata, Masaaki Shimatani, Makoto Ooi, Koichi Fujita, Yasushi Sano, Hiroshi Kashida, Satoru Hirose, Hiroyoshi Iwagami, Noriya Uedo, Satoshi Teramukai, Kiyohito Tanaka
1005 A Comparison Between Cold Snare Polypectomy and Hot Snare Polypectomy for Resection Rate of Subcentimeter Colorectal Polyps: A Multicenter Randomized Controlled Trial (Crescent Study)
Satoshi Asai, Takuji Kawamura, Yoji Takeuchi, Isao Yokota, Eisuke Akamine, Minoru Kato, Takuji Akamatsu, Kazuhiro Tada, Yoriaki Komeda, Mineo Iwatate, Ken Kawakami, Michiko Nishikawa, Daisuke Watanabe, Atsushi Yamauchi, Norimasa Fukata, Masaaki Shimatani, Makoto Ooi, Koichi Fujita, Yasushi Sano, Hiroshi Kashida, Satoru Hirose, Hiroyoshi Iwagami, Noriya Uedo, Satoshi Teramukai, Kiyohito Tanaka