Endothelin‐1 and dialytic hypertension
Jie Teng, Jie Tian, Wen‐Lv Lv, Xiao‐Yan Zhang, Jian‐Zhou Zou, Yi Fang, Jinbo Yu, Bo Shen, Zhong‐Hua Liu, Xiao‐Qiang Ding