Lead nephropathy due to Sindoor in India
Vivek B. Kute, Jigar D. shrimali, Manish R. Balwani, Umesh R. Godhani, Aruna V. Vanikar, Pankaj R. Shah, Manoj R. Gumber, Himanshu V. Patel, Hargovind L. Trivedi