Prognostic factors after complete resection of pN2 non–small cell lung cancer
Makoto Sonobe, Hiroshi Date, Hiromi Wada, Kenichi Okubo, Hiroshi Hamakawa, Satoshi Teramukai, Akihide Matsumura, Tatuo Nakagawa, Shin-ichi Sumitomo, Yoshihiro Miyamoto, Norihito Okumura, Sadanori Takeo, Kenzo Kawakami, Minoru Aoki, Shinji Kosaka, The Japan-Multinational Trial Organization
A case of bilateral penetrating chest trauma
Daisuke Nakajima, Shinichi Sumitomo, Kazuya Matsumoto, Katsunari Matsuoka, Yasunori Kurahashi, Noriyuki Misaki, Nariyasu Nakashima
Load more…